Algemene voorwaarden

ESNA LUNA Algemene voorwaarden
• Door uw aanmelding heeft u zich reeds verbonden aan het volgen van de training(en)wordt door ESNA LUNA een plaats gereserveerd.
• Door het insturen van het aanmeldingsformulier verbindt ondergetekende zich tot het betalen van het trainingsgeld (excl. BTW) voor deelname aan de bovenvermelde training/cursus, onverlet de ontvangst van een factuur.
• Ondergetekende dient het trainingsgeld direct na aanmelding over te maken op ING Bank 5931205 t.n.v. ESNA LUNA, onder vermelding van het tolkennummer en trainingsnaam, onverlet de ontvangst van een factuur.

Onrechtmatige daad

Indien ondergetekende na het betreden van de i-campus van Esna Luna, de scholingsactiviteiten van Esna Luna kopieert, verzamelt en gebruikt om, alleen, met anderen, bedrijven of namens ondergetekende of naar aanleiding van hetgeen ondergetekende heeft kunnen kopiëren en verzamelen, om een scholingsbureau te starten of scholingsactiviteiten te geven en dit zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de directeuren van Esna Luna plaatsvindt, pleegt ondergetekende contractbreuk  jegens Esna Luna. De ondertekende verplicht zich door het accepteren van deze algemene voorwaarden tot het betalen van een (schade)vergoeding van minimaal 3000 Euro, per overtreding of schending van de hierboven omschreven handelingen, exclusief incasso kosten, voor zolang op basis hiervan de trainingen, cursussen enzovoort aangeboden worden aan klanten.

Restitutie
Na het verzenden van het aanmeldingsformulier geldt opzegging onder de hierna volgende voorwaarden;
1. Binnen 21 dagen tot 17.00 uur vindt restitutie van het volledige bedrag plaats.
2. Na 21 dagen en voor 14 dagen tot 17.00 uur vindt restitutie van het trainingsgeld plaats excl. 50 Euro boekingskosten (dit betreft een korting).
3. Na 14 dagen en voor 2 dagen tot 17.00 uur vindt restitutie van het trainingsgeld excl. 90 Euro teruggeboekt (volledige boekingskosten).
4. 2 dagen voor de trainingsdag vindt geen restitutie meer plaats. (Na schriftelijk overleg met Team ESNA LUNA kan de training alleen eenmalig ingehaald worden, indien vooraf afgemeld is (met opgave van redenen).
5. Ingeval van aanmelding binnen een week is restitutie niet meer mogelijk.
6. Ingeval van een Golden treatment verplicht de cursist zich naargelang van het soort contract de 25e van de maand het verschuldigde bedrag over te maken naar de rekening van ESNA LUNA.

Voorts draag ik er kennis van:
• Dat, om zeker te zijn van plaatsing bij de gewenste training zowel het aanmeldingsformulier, als het cursusgeld c.q. de eerste betaling uiterlijk 1 maand vóór de aanvang van de training moet zijn ontvangen;
• Dat de aanvangsdatum van de training c.q. opleiding door de leiding van ESNA LUNA
verschoven kan worden naar een latere datum, terwijl deze inschrijving als geldig door zowel ondergetekende als ESNA LUNA wordt beschouwd;
• Dat zonder opgaven van reden behoudt ESNA LUNA het recht om bij geen betaling de gereserveerde plaats ter beschikbaar te stellen aan een ander cursist en een factuur te verzenden van 90 Euro aan boeking- en administratiekosten;
• Dat bij te weinig deelnemers ESNA LUNA het recht behoud om de training te verplaatsen;
• Dat op alle verstrekte materiaal copyright van toepassing is. Er mag geen materiaal aan derden openbaar worden gemaakt door o.a. druk, fotokopie, computerdata, of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ESNA LUNA Alleen voor eigen gebruik ten behoeve van de training, mag studiemateriaal worden verveelvoudigd;
• Dat het de cursist niet is toegestaan op welke wijze dan ook ESNA LUNA bestanden of delen van bestanden, welke namen van cursisten bevatten, aan derden openbaar te maken;
• Dat bij eventuele klachten de cursist dit schriftelijk meldt bij ESNA LUNA;
• Dat ten behoeve van onze administratie een factuur toegezonden zal worden;
• Dat de overige ESNA LUNA voorwaarden, aangegeven op de internetsite tevens van toepassing zijn.

De algemene voorwaarden van de i-campus zijn tevens van toepassing.

Extra voorwaarden voor annuleringen bij bijeenkomsten en congressen:
Bij annulering tot twee weken voor aanvang van het congres ontvangt u 75% restitutie, tot één week voor aanvang 50% restitutie, later volgt geen restitutie. Bij verhindering heeft een deelnemer het recht zich zonder kosten te laten vervangen, mits tevoren aan de organisatie gemeld.